Search This Blog

CCTV

Wednesday, January 6, 2010

Foto Ospitál, Ada Basar, Manuhutun,Kompañia Laclubar hori Tinan 1965 ma lo Houk

Ospitál, Ada Basar, Manuhutun, nora Kompñia Laclubar hori laulau ba arí/ sidi saik nora betuk, huhun rut, adak lau saik nora hatu, hosi ba arí marumarun nora samenti/ huhun kalén. Foto nia kolega malae ysa uluk ba tropa he Laclubar naran Domingues Silva ni banasai, ni foton he rahak ene babarí amutuk nora tropa nain-rua nene, ysa sarjentu Carmo banatais kalsa badak nora ysa oler banatais kalsa kamufladu manaruk he ada matan nene.
Manuhutun he uluk larek yan ba una lahelok anesa luhan ysa, nain ene sa baratu'a manu hosi bele ratama lo lalan, sira ysa ene barataru he hohon saik, usinti yan lau una oler anesa uluk hosi yan, los e lae? ba loin emi sira ene ba hutu dor manu nia... mi anoin yayan mela ti!

Sirbisu Momór, Atuhu Koidadu

Awa’a sole momór, una sirbisu anak hali mohi, bilika leho natón tanti oras-nara nia polisi sira ratiru arbiru saik populasaun, lei itak lak lahelok maibé biruna tuir dá. Awa’a mata namori, bi-inu natón nau, atuhu nora nain koidadu ita ybar.