Search This Blog

CCTV

Friday, October 3, 2008

Knanánuk ho títulu laiha

Tuir mai tama ona iha Knanánuk ho dalen ka lian IDÁTE, maibé knanánuk ida ne’e títulu laiha, ema IDÁTE sira sempre hanánu baihira sira ba to’os, ba ko'a tua, ka ba haré sira nia balada oan sira ne’ebé husik iha knúa.
Ita nunka rona liafuan LALALA ka LALARALALA, maibé iha IDÁTE ita hasoru deit maka: OHELELE no AIDIDAUWE-DIDAUWE hanesan tuir mai:

Ai didauwe-didauwe
La ysa lo’o ni wawain karik
Bilika matua wawain karik
Ai didauwe didauwe x2

Oh…Biserut sala au, suit sala au
aba lete ma hori Aríturis
ami namor atún larek atún
Ai didauwe didauwe x2

Oh...diuk ha’e lo’o nia tada te sá
Tada mori te sá mate te sá
Ai didauwe didauwe x2

Oh…eta bana loin te au bamatúan
Ba ulósan ha’e hei haluk ha’e hei
Ai didauwe didauwe x2

Oh...noi metan malotuk huhun ainesin
Sole rata mene-mene hi ahílas oler
Ai didauwe didauwe x2

Oh...u ala ai-hatin su’u ti sá
Su’u ti maulatu karáhan merahui lolon
Ai didauwe didauwe x2

Oh…sae hatu harík baer lahe-lahen
Sole akar sole sae kohe-mama laek
Ai didauwe-didauwe x2

Oh…mora lai o aman diuk lai ti
Mora lai o inan diuk lai ti
U lau taropa tinan telu umá oler
Ai didauwe didauwe x2

Oh...ulaéhan ai-náo aba ka’i ha’e
Ó huan tamuhin musabú saik
Ai didauwe didauwe x2

Oh...tama haru kakí kalsa kakí
Teru tan baréti sole ba’inó
Ai didauwe didauwe x2