Search This Blog

CCTV

Monday, November 10, 2008

Mata belubár - (Knananuk nina bobo)

Mata belubár

Mata belubár eh buabár eh
bisero sala eh sero sala eh
ó aman ti nakeu nau butin eh
ó ynan ti naketu uta-laun eh
odi ma halu odi inu nau-butin
odi ma halu odi inu nau-butin

versaun tetum nian:

Matan dukur ona

Matan dukur ona eh dukur ona eh
Keta tanis natón tanis natón
Ó nia aman ba ko’a tua midar eh
Ó nia inan ba ku’u lakeru dikin
Lori mai fila hodi hemu tua mutin
Lori mai fila hodi hemu tua mutin
*******************

Bainhira labarik ki'ikoan sira ho idade zero ba tinan 2 tanis, sira-nia inan ka maun/bin sira ko'us hodi hananu knananuk iha leten.

Friday, November 7, 2008

Wari Manahu (knananuk badak)

Wari naté bitak hori o'ar
wer-uluk nakar
ai-kuduk oh laek
rahun oh laek
tole-tolek hilaru wer-maok lolin